Захист прав інтелектуальної власності

Центр науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ) Сумського державного університету надає послуги з захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Фахівці ЦНТЕІ мають великий досвід роботи як в області реєстрації прав на об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгівельні марки), так і в наданні послуг при отриманні Свідоцтв про реєстрацію авторського права.

Якщо Вам необхідно отримати патент на Ваші технічні розробки, захистити торгівельну марку Вашого підприємства, зареєструвати авторські права, ми будемо раді надати Вам необхідну допомогу.Об’єкти права інтелектуальної власності умовно розділяються на: об’єкти права промислової власності: винаходи, корисні моделі, торгівельні знаки (марки), промислові зразки, географічні зазначення походження товарів та об’єкти авторського права:літературні наукові та художні твори, такі як романи, вірші, п’єси, фільми, сценарії, твори зображувального мистецтва, комп’ютерні програми та бази даних, архітектурні споруди, інше.

Детальніше

Винаходи та корисні моделі

Якщо Ви винайшли новий пристрій або вдосконалили відомий, розробили спосіб отримання продукту чи спосіб лікування ми рекомендуємо Вам захистити результати своєї інтелектуальної діяльності, отримавши патент на винахід або корисну модель

Отримання патенту на винахід чи корисну модель не є обов’язковою процедурою, але, якщо у Вас є охоронний документ, Ви стаєте патентовласником, якому належать виключні права на виготовлення та використання запатентованих продукту чи способу, а також отримуєте можливість забороняти третім особам їх використання. Крім того у Вас з’являється можливість продати або передати на певний час права на його використання, отримавши комерційну вигоду

Якщо Ви вирішили отримати патентна винахід або корисну модель, ми з радістю допоможемо Вам у цьому

Процедура отримання патенту

1. Перед початком процедури патентування наші фахівці допоможуть Вам з визначенням аналогів та прототипу технічного рішення. Для цього ми маємо широкі можливості з проведення патентно-інформаційного пошуку за потрібною тематикою, використовуючи наш найпотужніший у області патентний фонд, який налічує близько 1,3 мільйонів повних описів до патентів та електронні бази даних патентних відомств України та інших країн.

2. Після надання з Вашої сторони матеріалів необхідних для оформлення заявки (опису технічного рішення, аналогів, прототипу, креслень, схем, малюнків), наші фахівці готують всі необхідні матеріали і складають заявку для реєстрації та видачі патенту на винахід або корисну модель в Україні, після чого пакет документів подається в Український інститут промислової власності (Укрпатент).

3. При подачі заявки Заявнику необхідно сплатити офіційний збір встановленого розміру за подачу заявки.

4. Розгляд заявки в Укрпатенті.

Етапи проходження заявки на винахід чи корисну модель в Укрпатенті:

 • встановлення дати подання заявки – заявка перевіряється на наявність всіх необхідних документів і матеріалів, а також перевіряється відповідність сплаченого держзбору встановленому розміру. У випадку, якщо матеріали заявки відповідають всім установленим правилам, заявникові направляється Повідомлення про встановлення дати подання заявки на винахід (корисну модель).
 • формальна експертиза – перевіряється правильність оформлення матеріалів заявки та їх відповідність вимогам Закону України «Про охорону прав на винаходи й корисні моделі». У випадку невідповідності матеріалів заявки якій-небудь із установлених вимог, заявникові направляється Повідомлення із зазначенням порушеної вимоги. Протягом двох місяців заявник має можливість виправити помилку або внести уточнення в матеріали заявки. Якщо матеріали заявки відповідають всім установленим вимогам, заявник одержує Рішення про завершення формальної експертизи й можливості проведення кваліфікаційної експертизи (за заявками на винаходи) або Рішення про видачу патенту на корисну модель.
 • кваліфікаційна експертиза (проводиться тільки за заявками на винаходи) – перевіряється відповідність заявленого винаходу критеріям патентоздатності, встановлених законодавством. Кваліфікаційна експертиза проводиться тільки після одержання Укрпатентом відповідної заяви й оплати збору за її проведення. У випадку невідповідності винаходу якому-небудь із установлених критеріїв, заявникові направляється обґрунтований попередній висновок із зазначенням порушеного критерію. Протягом двох місяців заявник має можливість надати аргументовану відповідь і усунути зазначені недоліки. Якщо винахід відповідає всім установленим критеріям патенотоздатності або якщо експертиза взяла до відома доводи заявника щодо усунення недоліків, заявникові направляється Рішення про видачу патенту на винахід.

Після одержання позитивного рішення за заявкою Заявник повинен сплатити державне мито за видачу патенту й державний збір за публікацію у встановленому розмірі.

Після оплати, відомості про видачу патенту на винахід (корисну модель) публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність» і одночасно заносяться у відповідний Державний реєстр. При цьому Заявник винаходу (корисної моделі) одержує патент і статус власника виключних прав на винахід (корисну модель).

 

Довідкова інформація

Винахід (корисна модель) – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології

Відносини, що виникають у зв’язку з набуттям та здійсненням права власності на винаходи (корисні моделі), регулюються Цивільним кодексом України та Законом України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”

Об’єктом винаходу (корисної моделі), якому надається правова охорона, може бути:

 • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо)
 • процес (спосіб)
 • нове застосування відомого продукту чи процесу

Умови патентоздатності винаходу (корисної моделі)

Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності, якщо він, відповідно до законодавства, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання

Корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності, якщо вона, відповідно до законодавства, є новою і придатною для промислового використання

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу патенту в Україні (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у заявці, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності

Обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак, що містяться у формулі винаходу (корисної моделі). При цьому тлумачення формули здійснюється в межах опису винаходу (корисної моделі) і відповідних креслень

Заявником винаходу (корисної моделі) може бути його (її) автор, роботодавець автора або їх правонаступник. Подати заявку може як фізична, так і юридична особа (резидент і нерезидент) – як самостійно (тільки резиденти), так і через довірену особу. В останньому випадку до матеріалів заявки додається довіреність, видана заявником на ведення діловодства

Службовий винахід (корисна модель) – винахід (корисна модель), створений працівником:

 • у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;
 • з використанням досвіду виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця

Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчуються патентом.

Права, що випливають з патенту

Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

 • виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях
 • застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

 • продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту. В такому разі обов’язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту

Власник патенту може використовувати попереджувальне маркування із зазначенням номера патенту на продукті чи на упаковці продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу

Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з законодавством порушенням прав, що надаються патентом

Обов’язки, що випливають з патенту

Власник патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту

Строк дії патенту України на винахід становить 20 років, корисної моделі – 10 років від дати подання заявки до Укрпатенту. За Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу

Підтримка чинності патенту

Після отримання патенту, в період його дії, власник повинен сплачувати щорічні державні збори за його підтримку. У іншому випадку патент припиняє свою дію, і власник втрачає свої виключні права на нього

Державний збір за підтримку чинності сплачується власником патенту або його довіреною особою у встановленому розмірі протягом двох місяців до настання наступного року дії патенту. Кожен рік дії патенту відраховується від дати подання заявки.

Промисловий зразок

Якщо Ви створили промисловий об’єкт оригінального дизайну, який задовольняє естетичним та ергономічним вимогам до таких об’єктів, розробили нову оригінальну упаковку для товарів, нове розфарбування тканин чи інший промисловий виріб, який має оригінальний зовнішній вигляд, Ви можете захистити результат своєї інтелектуальної діяльності за допомогою отримання патенту напромисловий зразок. Патент на промисловий зразок можливо отримати на будь-який промисловий об’єкт, що має новий зовнішній вигляд.

Це може бути зовнішній вигляд транспорту, його деталі, зручний та ергономічний вигляд станків, промислових приборів, пристроїв, інструментів, фасони одягу, зовнішній вигляд упаковки, етикетки, меблів, рисунки тканин, шпалер, зовнішній вигляд друкованої продукції (обкладинки журналів, анкети, ігри), інтерфейси веб-сайтів та багато іншого.

Після отримання патенту Вам надається виключне право на використання промислового зразка, тобто будь яке використання захищеного об’єкту без Вашого дозволу є незаконним і тягне відповідальність згідно з законодавством України. Отримання патенту на промисловий зразок дає його власнику право комерціалізувати його шляхом продажу, або передачі прав шляхом укладання ліцензійних угод.

Якщо Ви бажаєте отримати патент на промисловий зразок, ми будемо раді допомогти Вам у цьому.

Процедура отримання патенту на промисловий зразок

1. Перед початком процедури патентування наші фахівці допоможуть Вам визначитися, до якого класу належить промисловий зразок. Для оформлення та подачі заявки нам необхідні наступні матеріали:

 • фотографії 9 х 13, 13 х 18 або 18 х 24 см загального вигляду (6 екземплярів) або їх якісні ксерокопії в форматі А4 або А5
 • фотографії або їх якісні ксерокопії кожного іншого вигляду – вид збоку, знизу, ззаду, зверху (2 екземпляри кожного виду)
 • креслення або схема промислового зразка (як правило, необхідним для виробів складної конструкції з великою кількістю деталей)
 • стислий опис промислового зразка
 • повне найменування заявника (назва фірми, її юридична адреса, ПІБ та адреса фізичної особи)
 • дані про авторів промислового зразка: ПІБ, адреса

2. Спеціалісти ЦНТЕІ проводять аналіз представлених матеріалів для патентування, визначаються з класифікацією об’єкту патентування та складають заявку для отримання патенту на промисловий зразок.

3. До Українського інституту промислової власності (Укрпатент) подаються наступні документи:

 • заява
 • комплект зображень виробу, які дають повний уявлення про його зовнішній вигляд
 • опис промислового зразка
 • креслення, схеми, карти (за необхідністю)
 • документ про сплату збору за подання заявки

4. При подачі заявки Заявнику необхідно сплатити офіційний збір за подачу заявки,встановленого розміру.5. Розгляд заявки в Укрпатенті.Етапи розгляду заявки в Укрпатенті до отримання патенту на промисловий зразок:– встановлення дати подання заявки – заявка перевіряється на наявність всіх необхідних документів і матеріалів, а також перевіряється відповідність сплаченого держзбору встановленому розміру. У випадку, якщо матеріали заявки відповідають всім установленим правилам, заявникові направляється повідомлення про встановлення дати подання заявки на промисловий зразок.– формальна експертиза – перевіряється правильність оформлення матеріалів заявки й відповідність їхнім вимогам Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», а також проводиться класифікація об’єкта по Міжнародній класифікації промислових зразків (МКПЗ). У випадку невідповідності матеріалів заявки якій-небудь із встановлених вимог, заявникові направляється повідомлення із зазначенням порушеної вимоги. Протягом двох місяців заявник має можливість виправити помилку або внести уточнення в матеріали заявки. Якщо матеріали заявки відповідають всім установленим вимогам, заявник одержує рішення про видачу патенту на промисловий зразок.

Після одержання позитивного рішення за заявкою,заявник повинен сплатити державне мито за видачу патенту та державний збір за публікацію у встановленому розмірі.

Після оплати відомості про видачу патенту на промисловий зразок публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність» і одночасно заносяться у відповідний Державний реєстр. При цьому заявник промислового зразка одержує патенті статус власника виключних прав на промисловий зразок.

Довідкова інформація

Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Відносини, які виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України “Про охорону прав на промислові зразки”

Об’єктом промислового зразка може бути

 • форма
 • малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб

Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможностіУмови патентоспроможності промислового зразка:Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Укрпатенту або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Укрпатентом заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Украпатентом прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Право на одержання патенту має автор або його спадкоємець.

Автору промислового зразка належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково.

Права, що випливають з патенту:

Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів

Обсяг виключних прав власника визначається сукупністю його суттєвих ознак, представлених на зображенні (ях). При цьому тлумачення ознак промислового зразка здійснюється в межах його опису, що подається в матеріалах заявки

Обов’язки, що випливають з патенту

Власник патенту повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту

Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п’ять років.

Підтримка чинності патенту

Після отримання патенту, в період його дії, власник повинен сплачувати щорічні державні збори за його підтримку. У іншому випадку патент припиняє свою дію, і, отже, власник втрачає свої виключні права на нього. Державний збір за підтримку чинності сплачується власником патенту або його довіреною особою у встановленому розмірі протягом двох місяців до настання наступного року дії патенту.

Підтримка чинності патенту

Після отримання патенту, в період його дії, власник повинен сплачувати щорічні державні збори за його підтримку. У іншому випадку патент припиняє свою дію, і власник втрачає свої виключні права на нього.

Державний збір за підтримку чинності сплачується власником патенту або його довіреною особою у встановленому розмірі протягом двох місяців до настання наступного року дії патенту. Кожен рік дії патенту відраховується від дати подання заявки.

Торгівельні марки

На сьогоднішній день торгівельна марка (знак для товарів і послуг) є важливим фактором підвищення конкурентоспроможності продукції, захисту від недобросовісної конкуренції, гарантом якості товарів для споживача та важливим економічним важелем для виробника в умовах ринкової боротьби на торгівельному просторі.

Нові компанії, розробивши назву фірми, товару або послуги, одразу починають її використовувати на ринку. Однак, лише деякі з них перед цим проводять реєстрацію торгівельної марки або хоча б замовляють перевірку – чи не належить така ж чи схожа торгівельна марка іншій фірмі чи компанії. В результаті вкладаються кошти та витрачаються сили та час на «розкрутку» свого бренду, а потім в один «чудовий момент» з’ясовується, що дуже схожу або навіть ідентичну зареєстровану торгівельну марку законно використовує інша фірма. Очевидно, що законний володар торгівельної марки буде намагатися якнайшвидше заборонити її використання та отримати компенсацію.

Зареєстрована торгова марка – запорука того, що Ви можете спокійно зосередитися на розвитку бренду та захистити вкладені кошти, зусилля та час. Після реєстрації виключні права на торгову марку будуть закріплені за Вами юридично.

Право власності на торгівельну марку (знак для товарів і послуг) засвідчується Свідоцтвом на знак для товарів і послуг.

Нагадуємо: якщо Ви плануєте отримати доменне ім’я другого рівня (.ua), то Ви маєте бути власником прав на словесний знак для товарів і послуг, зареєстрований у Державній службі інтелектуальної власності України і мати відповідне Свідоцтво.

Фахівці ЦНТЕІ СумДУ мають можливість надати Вам кваліфіковану допомогу в оформленні прав на торгівельну марку та супроводжувати Вас на всіх етапах процедури отримання свідоцтва.

Процедура отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг 

1.Для початку роботи з оформлення та подачі заявки для отримання Свідоцтва на знак для товарів і послуг нашим фахівцям необхідні наступні матеріали:

– зображення торгівельної марки в електронному вигляді або на паперовому носії

– дані про Заявника (ПІБ та адреса для фізичної особи; назва, юридична адреса та ідентифікаційний код для юридичної особи)

– перелік товарів і послуг, відносно яких реєструється знак для товарів і послуг

 2.Для подачі заявки для отримання Свідоцтва Заявнику необхідно сплатити офіційний збір за подачу заявки встановленого розміру

 3.Фахівці ЦНТЕІ проводять аналіз представлених матеріалів та складають заявку для отримання Свідоцтва

 4.До Українського інституту промислової власності (Укрпатенту) подаються наступні документи:

– заява

– зображення знаку для товарів і послуг

– перелік товарів і послуг

– опис знаку

– платіжний документ про сплату офіційного збору за подачу заявки

 5.Після отримання Укрпатентом пакету документів заявка проходить наступні етапи:

встановлення дати подання заявки – заявка перевіряється на наявність усіх необхідних документів і матеріалів, а також на відповідність сплаченого держзбору встановленому розміру. У випадку, якщо матеріали заявки відповідають усім встановленим правилам, заявникові направляється повідомлення про встановлення дати подання заявки на знак для товарів і послуг. Після цього Заявник має право ставити поряд з знаком попереджувальне маркування ТМ («trade mark»)

формальна експертиза – перевіряється правильність оформлення матеріалів заявки й їх відповідність вимогам Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також проводиться перевірка відповідності заявленого переліку товарів і послуг Міжнародній класифікації товарів і послуг (МКТП). У випадку невідповідності матеріалів заявки якій-небудь із встановлених вимог заявникові направляється повідомлення із зазначенням порушеної вимоги. Протягом двох місяців заявник має можливість виправити помилку або внести уточнення у матеріали заявки. Якщо матеріали заявки відповідають всім установленим вимогам, за заявкою проводиться кваліфікаційна експертиза

кваліфікаційна експертиза перевіряє знак на відповідність абсолютним і відносним критеріям охороноздатності, визначених законодавством. При перевірці знака на відповідність відносним критеріям охороноздатності проводиться пошук на тотожність і схожість із наступним порівнянням виявлених позначень із заявленим знаком. У випадку невідповідності знака якому-небудь із встановлених критеріїв заявникові направляється повідомлення із зазначенням порушеного критерію. Протягом двох місяців заявник має можливість надати аргументовану відповідь із доводами на користь реєстрації знака. Якщо знак відповідає всім установленим критеріям охороноздатності або якщо експертиза погодилася з доводами заявника щодо реєстрації знака, заявникові направляється рішення про видачу Свідоцтва на знак для товарів і послуг

 1. Після одержання позитивного рішення за заявкою заявник повинен сплатити державне мито за видачу Свідоцтва й державний збір за публікацію у встановленому розмірі
 2. Після сплати відомості про видачу Свідоцтва на знак для товарів і послуг публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність» і одночасно заносяться у відповідний Державний реєстр. При цьому заявник знака для товарів і послуг одержуєСвідоцтво та статус власника виключних прав на торговельну марку. Після отримання Свідоцтва поряд з торгівельною маркою ставиться “®”(«registered»).

Довідкова інформація

Знак для товарів та послуг (далі – знак) – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відносини, які виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів та послуг в Україні регулюються Цивільним кодексом України та Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Об’єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути зокрема слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Умови надання правової охорони

Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Право власності на знак засвідчується Свідоцтвом.

Право на одержання Свідоцтва має будь-яка особа, об’єднання осіб або їх правонаступники.

Підстави для відмови в наданні правової охорони

Не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:

 • державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми)
 • офіційні назви держав
 • емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій
 • офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки
 • нагороди та інші відзнаки

Не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

 • звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання
 • складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду
 • складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг
 • є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу
 • складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами
 • відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

· знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг

· знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими

· фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Українського інституту промислової власності (Укрпатенту) заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг

· кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”. Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями

· знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

· промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам

· назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

· прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Права, що випливають із Свідоцтва

Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії Свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору.

 • Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак:

наносити його на будь-який товар для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет

застосовувати його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано

застосовувати його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

 • Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди.

Обов’язки, що випливають із Свідоцтва

 • Власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із Свідоцтва.

Строк дії Свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Укрпатента і продовжується Укрпатентом за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років за умови сплати відповідного збору.

Авторські права

Автор, який створює музичний, художній або літературний твір, науковець, що працює над наукової доповіддю або статтею, програміст, що пише нову комп’ютерну програму, будь який автор іншого твору, одного разу замислюється, як захистити авторство на свій твір, якщо буде потреба, довести, що автором є саме він, і в подальшому захиститися від плагіату?

Одним із надійніших способів правового захисту твору є реєстрація авторських права в Державній службі інтелектуальної власності.

Реєстрація – це достатньо надійний спосіб захисту авторських прав, що користується великою популярністю.

Реєстрація авторських прав полегшує встановлення їх істинного власника при виникненні спірних ситуацій та надає йому процесуальні переваги при захисті своїх прав в суді. Зазвичай реєстрація прав на твір дозволяється особам, яким належать авторські права чи будь-яким іншим особам, які мають виняткове право на твір, у будь-який час протягом терміну охорони авторських прав зареєструвати ці права. Зареєструвавши свої авторські права, Ви тим самим, забезпечити своєму твору надійний правовий захист.

Якщо Ви вирішили отримати свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір ми раді будемо допомогти Вам в цьому.

Процедура отримання свідоцтва про реєстрацію авторських прав

 1. Перед початком процедури подання матеріалів для отримання свідоцтва про реєстрацію, наші фахівці допоможуть Вам визначитися до якого об’єкту авторського права належить Ваш твір та як краще його захистити.
 2. Ви отримаєте консультацію, які матеріали та у якому вигляді Вам необхідно підготувати для реєстрації
 3. Наші фахівці подають до Державної служби інтелектуальної власності належним чином підготовлену заявку, додатки до неї (в залежності від об’єкту авторського права).
 4. При подачі заявки автору необхідно сплатити офіційний збір встановленого розміру за подачу заявки.
 5. Подані матеріали проходять етап розгляду, під час якого перевіряється правильність оформлення заявки і необхідних документів та наявність сплати всіх зборів
 6. У процесі розгляду заявки у Державній службі інтелектуальної власності не проводиться експертиза твору і не встановлюється факт виникнення авторства. Реєстрація авторських прав – це депонування (збереження) твору в Державній службі інтелектуальної власності з фіксацією його назви, даних про автора, дати реєстрації твору, з метою забезпечення правого захисту автора та його нащадків.
 7. Після успішного проходження етапу розгляду, приймається рішення про реєстрацію авторського права на твір, і Ви отримуєте свідоцтво про реєстрацію. Вся процедура займає близько 3-х місяців.
 8. Для отримання свідоцтва про реєстрацію необхідно сплатити офіційний збір встановленого розміру.
 9. Після оплати, відомості про реєстрацію відповідного твору публікуються в каталозі державної реєстрації авторського права.

Довідкова інформація

Об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:

 • літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
 • виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 • комп’ютерні програми;
 • бази даних;
 • музичні твори з текстом і без тексту;
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
 • аудіовізуальні твори;
 • твори образотворчого мистецтва;
 • твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
 • фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
 • твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;
 • ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 • сценічні обробки творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
 • похідні твори;
 • збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
 • тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;
 • інші твори.

Охороні підлягають всі твори, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо).

Правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

Суб’єкти авторського права

Суб’єктами авторського права є автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права. Суб’єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах. При реєстрації авторського права на твір видається свідоцтво.

Слід розрізняти майнові та немайнові права автора.

До немайнових прав відносяться:

 • право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
 • право забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;
 • право вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
 • право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

До майнових прав відносяться:

 • виключне право на використання твору;
 • виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

З майнових прав випливає право автора забороняти їх відтворення, публічне виконання, переробку та інше. Крім того, саме на підставі майнових прав автор має можливість отримувати винагороду за використання свого твору. Закон встановлює термін дії майнових прав автора протягом усього життя автора і 70 років після його смерті (винагороду за використання твору після смерті автора отримують його спадкоємці). Немайнові права автора охороняються безстроково.

Для сповіщання про свої авторські права автор або особа-правовласник, якому передано майнові авторські права, має право проставляти відповідне маркування на примірниках твору – знак охорони авторського права, який представляє собою сукупність трьох елементів:

– знак ©(copyright);

– ім’я власника авторських прав;

– рік першої публікації твору.

Строк дії авторського права

Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору протягом усього життя автора і 70 років після його смерті.

Авторське право на службові твори

Авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору.

Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.