Основні напрями діяльності та завдання ЦНТЕІ

Метою діяльності центру науково-технічної і економічної інформації Сумського державного університету є організаційне та методичне супроводження на загальноуніверситетському рівні процесу захисту прав інтелектуальної власності, трансферу технологій, обліку та моніторингу публікаційної активності співробітників Університету, супроводження наукових видань Університету та заходів наукового, науково-методичного та іншого спрямування (конференцій, семінарів тощо, далі - заходи)
організація та методичне супроводження процесу захисту права інтелектуальної власності в Університеті;
трансфер знань і технологій, рекламна та інноваційна діяльності щодо впровадження результатів прикладних досліджень та розробок;
управління та організація роботи з оприлюднення результатів наукових досліджень співробітників Університету і здобувачів вищої освіти та облік
наукометричних показників Університету;
супроводження рейтингових показників Університету в частині діяльності ЦНТЕІ;
підвищення рівня наукових видань Університету та супроводження заходів наукового, науково-методичного та іншого спрямування (конференцій, семінарів тощо, далі - заходи).

Основні завдання ЦНТЕІ:

1. У частині захисту інтелектуальної власності:
− організація та методичне супроводження процесу захисту прав інтелектуальної власності в Університеті;
− забезпечення набуття та передачі Університетом майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності (складання ліцензійних договорів, договорів про передачу майнових прав авторів об’єктів інтелектуальної власності тощо);
− консультації співробітників Університету та здобувачів вищої освіти з питань захисту прав інтелектуальної власності;
− надання інформаційно-аналітичних послуг з захисту прав інтелектуальної власності та патентних досліджень на замовлення юридичних та фізичних
осіб;
− формування бази даних та ведення реєстру отриманих охоронних документів, поданих від імені СумДУ;
− наповнення і оновлення на сайті ЦНТЕІ інформації за напрямом роботи відділу;
2. У частині трансферу технологій:
– інформування про актуальні науково-технічні розробки та наукові послуги Університету в національних та міжнародних мережах трансферу технологій, інших електронних ресурсах та засобах масової інформації тощо;
– моніторинг та облік ринку потенційних замовників на науково-технічні розробки;
– здійснення заходів із впровадження об'єктів права інтелектуальної власності шляхом продажу ліцензій;
– організаційне забезпечення рекламної і виставкової діяльності;
– надання стороннім замовникам платних інформаційно-аналітичних послуг у сфері трансферу технологій; 
– супроводження та наповнення web-сайту наукових розробок та послуг (innovation.sumdu.edu.ua);
3. У частині оприлюднення результатів наукової діяльності:
– аналіз показників публікаційної активності, в тому числі, у виданнях, які індексуються наукометричними базами даних Scopus та Web of Science Core Collection, підготовка пропозицій щодо організації відповідної роботи у структурних підрозділах та стимулювання публікаційної активності вчених Університету у рейтингових  журналах;
– формування та супроводження баз даних публікацій представників СумДУ у виданнях, які індексуються наукометричними базами даних Scopus та Web of Science Core Collection, переліку авторів, які мають публікації в цих виданнях тощо;
– облік та аналіз рейтингових і звітних показників Університету в цілому та його структурних підрозділів, підготовка і складання звітів;
– організація роботи із підвищення рівня наукових видань Університету для їх входження до міжнародних наукометричних і реферативних баз даних;
– організація роботи з підготовки, проведення, підвищення рівня наукових заходів в Університеті;

Форма для зв'язку

Телефон для зв'язку
(0542)-687-869